S&T 加工事业部

  • · 成日日期2004年12月
  • · 业务范围加工零部件
  • · 生产产品船舶发动机配件大型筒体,法兰
  • 风力发电配件:主轴,法兰/深加工/CNC粗加工/大型CNC深加工
  • · 主要设备:∮12500,∮10000 CNC TURNNING M/C, CNC MILLING, CNC LATHE, H.B.M CNC, Deep Hole
S&T 加工事业部
地址 : 1工厂- 75, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea
          2工厂24-11, Noksansandan 335-ro, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea

 

Map Data
Map data ©2018 SK telecom
Map DataMap data ©2018 SK telecom
Map data ©2018 SK telecom
Map
Satellite

SCM

제강생산제품

단조생산제품
TOP